Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Psykisk helsearbeid i Bydel Grorud

Mange instanser i bydelen kan bistå til en bedre psykisk helse. Hjemmetjenestene bidra med hjelp i forhold til praktisk bistand og medisiner, NAV kontoret kan hjelpe i forhold til økonomi . I tillegg til disse hjelpetiltakene har bydelen en egen ”seksjon psykisk helse”. Seksjonen har tilbud til mennesker som sliter med psykiske lidelser. Disse tilbudene skal

 • bidra til å fremme og opprettholde selvstendighet
 • styrke evnen til å mestre eget liv 
 • fremme tilknytning og tilhørighet

Tiltakene skal være målrettede og faglige forankrede. I seksjonen arbeider det mennesker med spesialkompetanse innenfor feltet psykiske lidelser. Seksjon psykisk helse består av Aktivitetssenter psykisk helse og

Aktivitetssenter psykisk helse , "Løkta"
Dette er et lavterskeltilbud for mennesker med en psykisk lidelse. Aktivitetssenteret tilbyr tilknytning og tilhørighet til et trygt miljø og om man ønsker det, deltagelse i aktiviteter. Det fokuseres på brukermedvirkning, ressurser og mestring framfor sykdom og problemer. Senteret er godt besøkt, men det er alltid rom for deg der. Ved oppstart tilbys du en velkomstsamtale, og du kan også gjøre avtale om å bli oppringt om du vil ha det som et sikkerhetsnett. Senteret er åpent på dagtid. Mental helse Grorud har sin base på Løkta.

Kommunalt sysselsettings-tiltak ”Vilje Viser Vei”
"Vilje viser vei" er et tiltak i samarbeid med NAV arbeid, NAV trygd og Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS)
Hovedformålet er å legge til rette for at mennesker med psykiske lidelser kan komme i ordinært arbeid.
Virkemidler er:

 • kartlegging av interesser og yrkesmål
 • bistand til å finne egnet arbeidsplass 
 • arbeidspraksis i ordinær virksomhet og tilrettelegging og oppfølging i arbeidsforholdet

Tilbudet forutsetter at du er motivert. D.v.s. at din vilje viser vei !

Psykisk helsearbeidere
Tilbudet er rettet mot mennesker over 18 år som opplever:
 

 • vansker med å fungere i dagliglivet pga psykiske forhold
 • langvarig psykisk sykdom/lidelse 
 • en krise med en belastning som gir behov for profesjonell hjelp

Tilbudene kan eksempelvis være,

 • individuell oppfølging og samtaler
 • bistand til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter 
 • konkret arbeid med å mestere angst
 • støtte til bedring 
 • deltagelse i ansvarsgruppe 
 • ulike gruppetilbud som :turgruppe, samtalegruppe,depresjonsmestrings kurs og brukerseminar

Tjenesten tildeles etter en vurdering av behovet. For noen kan tilbudet gis i form av ambulant booppfølging. I slike tilfeller er oppfølgingen noe mer konkret, men tar alltid utgangspunkt i at du kan få hjelp til mestre selv.

Botilbud

”Annen etasje” er et bofelleskap for mennesker med psykiske lidelser beliggende på Romsås Senter. Bofelleskapet består av omsorgsleiligheter, der beboerne får oppfølging fra en egen personalbase. Bofelleskapet er døgnbemannet. Det er et utstrakt samarbeid med aktivitetsenteret, Løkta , som også brukes som fellesareal for beboerne.

Hvordan komme i kontakt ?
Ved søknad om oppfølging av psykisk helsearbeider eller søknad om bolig i bofelleskapet kan du henvende deg til: konsulent for psykisk helse i Bestillerenheten. Vedkommende vil kontakte deg for å gjøre en vurdering av hjelpebehovet og eventuelt fatte vedtak i forhold til hvilken hjelp du kan få.

Tlf 23421994. Adr: Ammerudveien 22, 0953 Oslo
Ved ønske om å komme til aktivitetssenteret trenger du ikke å søke. Vi holder til i 1.etg inn til høyre i Romsås Senter 4. Tlf. 23421005
For informasjon om”Vilje Viser Vei” kan du kontakte tilretteleggerne. Tlf 23421994
Ved spørsmål om tjenestene, kan du kontakte leder av Seksjon psykisk helse i Bydel Grorud. Ammerudveien 22, 0953 Oslo.